Privacy & cookie policy

Contactgegevens

Stad en OCMW Hasselt         
Limburgplein 1
3500 Hasselt    
E-mail Data Protection Officer (DPO): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwerking van persoonsgegevens

De stad en het OCMW Hasselt verwerken voor de uitvoering van de verschillende taken persoonsgegevens van diverse betrokkenen. Deze variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan je geïdentificeerd kan worden, rechtstreeks of onrechtstreeks. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld rijksregisternummer, naam, geboortedatum, adres en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens.

Van waar komen deze persoonsgegevens?

De persoonsgegevens werden vaak rechtstreeks van de betrokkene verkregen. Zo verzamelen en verwerken we onder meer je persoonsgegevens als je contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. Soms zijn de gegevens afkomstig van andere overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal).

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Stad en/of OCMW Hasselt treedt in het merendeel van de gevallen op als verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden. Binnen de stad en/of het OCMW krijgen uiteraard enkel die diensten en medewerkers toegang tot je persoonsgegevens voor zover zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Grondslag

De stad en het OCMW Hasselt zullen je persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme grondslag voor is. We kunnen ons onder meer op de volgende legitieme grondslagen beroepen. Dit is geen limitatieve opsomming maar een opsomming van de meest voorkomende legitieme grondslagen waarop wij ons zouden kunnen beroepen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 1. Je hebt ons toestemming gegeven voor de verwerking.

Indien je gebruik wenst te maken van de diensten van de stad of het OCMW en er geen andere legitieme grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, zullen we expliciet je toestemming vragen.

Voorbeeld: je wenst je in te schrijven voor een nieuwsbrief.

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt.

Indien je gebruik maakt van onze producten of beroep doet op onze diensten, hebben wij persoonsgegevens nodig om de overeenkomst tot een goed einde te kunnen brengen.

Voorbeeld: je schrijft je in voor één van onze activiteiten. We hebben daarbij jouw persoonsgegevens nodig om dit administratief in orde te maken.

 1. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

In diverse gevallen zijn wij omwille van wettelijke redenen verplicht om je persoonsgegevens te verwerken.

Voorbeeld: de dienst Burgerzaken is verplicht om de gegevens van iedere inwoner van Hasselt op te nemen in het bevolkingsregister.

 1. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Wanneer je vitale belangen of deze van een ander in gevaar zijn kunnen wij je persoonsgegevens verwerken.

Voorbeeld: het doorgeven van je gegevens aan de hulpdiensten terwijl je bewusteloos bent om je de nodige zorgen toe te kunnen dienen.

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons werd opgedragen.

Er zijn diverse taken die aan ons worden opgelegd in het belang van iedere inwoner en waarvoor wij persoonsgegevens dienen te verwerken.

Voorbeeld: de stad is bevoegd voor het organiseren van een parkeerbeleid en beslist om bepaalde plaatsen voor te behouden voor bewoners. Om daarvan te genieten moeten de bewoners een bewonerskaart aanvragen. In dat kader zullen de gegevens van de bewoners worden verwerkt.

We zullen je persoonsgegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor we ze verkregen hebben. Indien de verwerking gebaseerd is op je toestemming, kan je deze te allen tijde terug intrekken. Hiervoor kan je contact opnemen via www.hasselt.be/vraagprivacy.

Cameratoezicht

Wij passen cameratoezicht toe voor de bescherming van veiligheid van personeel en bezoekers, de beveiliging van gebouwen en het vastleggen van incidenten. Van het cameratoezicht werd aangifte gedaan via het centrale e-loket van de politiediensten. Dit vindt altijd zichtbaar en aangekondigd plaats. De gemaakte opnamen worden alleen bekeken na incidenten en worden maximaal vier weken bewaard, tenzij de beelden opgeslagen moeten worden op vraag van de politie of een andere daartoe bevoegde instantie.

Doorgifte aan derden

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie.

In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:

 • Bij door ons ingeschakelde leveranciers: Het kan zijn dat we een externe partner inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties hebben we met die derde(n) afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkingsovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen je gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Er wordt op toegezien dat je gegevens de EU niet verlaten.
 • Op grond van wettelijke verplichtingen: Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om je gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.
 • In het kader van samenwerkingen met andere takken van de overheid (zoals gemeenschappen, gewesten, intercommunales,  ….): Deze samenwerkingen worden steeds geregeld in samenwerkingsakkoorden, kaderovereenkomsten of protocolakkoorden en gebeuren steeds in het kader van de correcte implementatie van de door de gemeente te leveren diensten en met respect voor de geldende regelgeving inzake privacy. Een overzicht van de reeds gesloten protocollen inzake gegevensdoorgifte kan je hier terugvinden.

Bewaartermijn gegevens

De stad en het OCMW Hasselt bewaren je persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door hun aangeboden en gefaciliteerde diensten of producten.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden of indien we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Je rechten

Welke rechten heb je?

 1. Je hebt recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die we van je verwerken en de doeleinden waarvoor we ze verwerken.
 1. Je hebt, indien de verwerking werd gebaseerd op jouw toestemming of een overeenkomst of wordt verricht via geautomatiseerde procedés, tevens het recht om je persoonsgegevens te ontvangen in een gangbare en machine leesbare vorm. Je mag deze gegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover dit technisch en organisatorisch mogelijk is, kunnen wij het ook voor je doen.
 1. Indien je merkt dat de persoonsgegevens die wij van je verwerken foutief zouden zijn, kan je vragen deze te verbeteren.
 1. Je hebt in bepaalde gevallen het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. We zijn echter wel vaak verplicht om je gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren waardoor wij dus niet of slechts gedeeltelijk kunnen overgaan tot verwijdering. Bijvoorbeeld, een verwijdering uit het bevolkingsregister is niet mogelijk.
 1. Je hebt in de volgende gevallen het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:
  1. Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens.
  2. De verwerking zou onrechtmatig zijn.
  3. Je persoonsgegevens zouden niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoeleinden maar je wil ze toch nog gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtszaak.
  4. Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten.
 1. Je hebt het recht om bezwaar te maken als we je persoonsgegevens verwerken voor onze taken van algemeen belang of opdrachten van openbaar gezag, tenzij onze gerechtvaardigde gronden sterker zouden doorwegen ten opzichte van je belangen, rechten en vrijheden.
 1. De overheid bepaalt vaak zuiver op basis van een aantal kenmerken of je in aanmerking komt voor bepaalde zaken (bijvoorbeeld een premie). Je hebt het recht om daar een menselijke tussenkomst in te vragen indien dit voor jou grote gevolgen zou kunnen hebben. Dit is niet mogelijk wanneer:
  1. Je persoonsgegevens nodig zijn voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst die we met je hebben.
  2. Het wettelijk toegelaten is en je rechten en vrijheden daarbij beschermd worden.
  3. Als je ons hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent.

Hoe je rechten uitoefenen?

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de stad of het OCMW Hasselt of als je deze wenst in te zien, kan je een afspraak maken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Via dezelfde weg kan je ook steeds vragen om je gegevens te laten corrigeren, aanvullen of (in bepaalde gevallen) verwijderen. Je kan ons ook vragen je persoonsgegevens niet langer te gebruiken. Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op je eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen. Omdat we er zeker van moeten zijn dat jij de aanvraag doet en de gegevens niet in verkeerde handen terechtkomen, kunnen we je vragen je te identificeren.

We vragen je wel om je verzoek zo specifiek mogelijk aan ons te richten. Indien dat niet het geval zou zijn, kunnen wij jou vragen jouw verzoek af te bakenen. Wanneer het verzoek niet afgebakend zou zijn, bestaat er de mogelijkheid dat je verzoek aanzien kan worden als buitensporig waardoor je verzoek extra kosten met zich mee kan brengen of wij je verzoek kunnen weigeren.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via www.hasselt.be/vraagprivacy zodat wij hiermee snel aan de slag kunnen en je zo snel mogelijk kunnen verder helpen. Wil je een datalek melden, neem dan contact op via www.hasselt.be/datalek. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies.  Hoe en welke cookies we gebruiken vind je in ons cookiebeleid.

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd. Daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de websites van de stad en het OCMW Hasselt gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 08/06/2021

Meer informatie?

Mobicon, dé nieuwe en groene mobiliteitsvisie in Hasselt. Combineer gemakkelijker dan ooit het openbaar vervoer, e-bikes en de wagen met elkaar en verplaats je vlot naar de les of het werk.


Copyright © mobiconlimburg.be | Privacy & Cookie Policy

Website by It's me